Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich H.J. Körtner bécsi egyetemi tanár: A betegápolás etikája című könyvét 2021. dec. 15-én 17 órai kezdettel mutatják be Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karán.

A könyv a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének közös kiadásában jelent meg magyar nyelven.

A kötetet bemutatja

  • prof. Dr. h.c. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár (DRHE), a BBTE vendégtanára.

Köszöntőt mond:

  • prof.Dr. habil. Lukács Olga dékán
  • dr. Péter István intézetigazgató.

Az esemény Zoom linkjét a kar honlapján  és Facebook oldalán teszik közzé, a rendezvény napján.

Erkölcs és jog II. - online szakmai konferencia

Szakmai konferenciát tartottak 2020. november 3-án, 10 órakor a Kúria Dísztermében. A konferencián előadást tartott Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

 
A járványhelyzetre való tekintettel az előadásokat online közvetítés formájában lehetett figyelemmel kísérni, melyek az alábbi linken visszanézhetők: https://youtu.be/eMbsxQp7NJs

A konferencia programja:

• 10.00 - 10.10 óra - Köszöntő
Dr. Darák Péter - a Kúria elnöke

• 10.10 - 10.50 óra - Fogalomalkotás a teológia és a jog világában
Prof. Dr. Erdő Péter - bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Prof. Dr. Harmathy Attila - az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának professor emeritusa, az MTA rendes tagja

Mi a különbség bűn és bűncselekmény között? Hogyan viszonyul egymáshoz a kettő? Kultúránkban alapvető jelentőséggel bír e fogalompár, s nem csupán az erkölcsteológiában és a büntetőjogban – a magánjogi viszonyokban is fontos szerepe van a felróhatóság fogalmának.

 

2018. október 25. és 28. között került sor a vesztfáliai Soestben a magyar és német református teológiai tanárok 5. konzultációjára, amely folytatása annak a közös gondolkodásnak, amely 2003-ban indult útjára Emdenben, s amelyet a 2007-es debreceni, majd 2012-es szintén emdeni, illetve a 2014-es berekfürdői és a mostani konzultáció követett. A konferencia témája ebben az esztendőben az idegennel való találkozás lehetséges teológiai reflexiója volt: Komolyan venni az idegent. Reflexiók református teológiai szempontból [Wahrnehmung des Fremden. Reflexionen aus reformiert-theologsischer Perspektive].

A konzultáció koordinátorai Georg Plasger (Siegen) és Fazakas Sándor (Debrecen/DRHE) voltak. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszéke és Intézete immár több mint tíz éve koordinátora e konzultációsorozatnak, korábban a Münsteri Egyetem Református Szemináriumával, jelenleg a Siegeni Egyetem Rendszeres Teológiai tanszékével együtt. A konferencia további résztvevői pedig Thomas Naumann (Siegen), Peter Wick valamint Michael Weinrich (Bochum), Ulrike Link-Wiczorek (Oldenburg), Martin Laube (Göttingen), Matthias Freudenberg (Saarbrücken), Marco Hoifheinz (Hannover), Visky S. Béla (Kolozsvár), Balogh László és Kovács Krisztián (Debrecen) voltak.

A nyitó előadást Fazakas Sándor tartotta

Wem gehört die Reformation? 

Den Keynote-Vortrag hielt Sándor Fazakas, Professor und ehemaliger Rektor an der Reformierten Theologischen Universität Debrecen, zum Thema Protestantische Identität und gesellschaftliche Gestaltungsaufgaben: Europäische Integration und „soziales Europa“ als Herausforderung des ungarischen Protestantismus. Fazakas setzte sich zu Beginn mit der Frage auseinander, wem die Reformation gehöre: Der Kirche? Dem Protestantismus? Der Gesellschaft? Dabei beschäftigte er sich insbesondere mit der Gestaltung der Reformation auf gesellschaftlicher Ebene in Europa und Ungarn in der Gegenwart.

http://www.budapester.hu/2018/01/03/klarsicht-und-nuchternheit-bewahren

 „Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig” címmel tartott közös konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága 2017. szeptember 20-án a MEÖT Székházban. A konferenciát Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, az NKE tudományos rektorhelyettese nyitotta meg, aki kiemelte az egyházak fontos szerepvállalását az állam által a köz szolgálatában végzett feladatok elvégzésében.

„A konferencia alapgondolata nem ma fogalmazódott meg, hiszen régóta dolgozunk azon, hogy a különböző hivatásrendek együttműködése hogyan valósul meg válsághelyzetekben; a civil katonai együttműködést és a karitatív szervezetek együttműködését vizsgáljuk, a közös munka hatékonyabbá tételén dolgozunk, amelyhez bízom benne, hogy ez a konferencia is hozzájárul majd” - mondta Prof. Dr. Padányi József. A tudományos rektorhelyettes megnyitó beszédében kitért arra is, hogy a KÖFOP projektből megvalósuló esemény az NKE kiemelt projektje, amely a köz szolgálatában valósul meg, túllépve csak a közigazgatás fejlesztésén, magában foglalja azon hivatásrendek munkatársait is, akik az állam szolgálatában állnak, és akik az állam és az állami feladatok elvégzésében segítő szerepet játszó szervezetek működéséről minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznek.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika