Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának vezetője, valamint a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke a BBTE tiszteletbeli doktora lesz.
A tiszteletbeli cím ünnepi átadására a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Központi Épületének, (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1.) Aula Magna termében kerül sor, 2017. október 26-án, 11:30-tól.
Laudál: Dr. Lukács Olga dékán.

 

További információ az egyetem honlapján.

a Német Protestáns Teológiai Fakultások Konferenciájának és a Tudományos Teológia Társaságának reformáció-jubileumi konferenciáján, 2017. október 10-én.

A "Hit és teológia. Reformátori alapfelismerések és ökumenikus párbeszéd” című konferencián (Glaube und Theologie. Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Diskussion) Fazakas Sándor a magyar protestantizmus kibontakozásának történelmi sajátosságairól és kontextuális meghatározottságáról tartott előadást, különös tekintettel az egyházi önértelmezés fejlődésére, egykori és mai adottságaira a magyar és a közép európai társadalmi tapasztalatok összefüggéseiben (Kirche zwischen Kontextualisierung und Komplexität reformatorischer Selbstwahrnehmung in Ungarn).

Lásd: http://www.wgth.de/index.php/23-aktuelles/54-10-12-oktober-glaube-und-theologie-evangelisch-theologischer-fakultaetentag

https://leucorea.de/

az Evangelischer Bund 109. Nagygyűlésén.

A Nagygyűlés témája a protestáns identitás kérdése volt, szekuláris környezetben. Ebben az összefüggésben az 1989/90-es rendszerváltás utáni változások magyar társadalmi és egyházi vonatkozásai iránt is érdeklődést mutattak a program szervezői. Fazakas Sándor a társadalmi változások egyházi hatásairól, a református egyház utóbbi évtizedekben kialakított társadalmi szolgálatainak pozitív fogadtatásáról, valamint a teológia társadalomformáló lehetőségéről és kritikai potenciáljáról beszélt.

Link: http://evangelischer-bund.de/anmeldung-zur-109-generalversammlung-gestartet/

Új kurzust indít a DRHE Doktori Iskolája és a Szociáletikai Tanszék Semper Reformanda. Reformáció és teológiai tudományművelés címen.

Az interciszciplináris előadássorozat egy-egy konkrét téma kibontásán keresztül igyekszik bemutatni, hogy az egyes teológiai diszciplínák és szakterületek fejlődése, újabb témák megtalálása és kibontása számára milyen jelentősége van/volt a reformátori felismeréseknek, illetve a teológiai tudományművelés hogyan hatott vissza az egyház és a társadalom életére.

Az előadások 2017. szeptember 21-től, csütörtökönként 13.40-től kezdődnek a Balogh Ferenc teremben.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját? Milyen összefüggés van az egyház múltban elszenvedett üldöztetései, valamit a totális politikai rendszerek fenntartásában vállalt szerepe között?

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak ...

„a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani”

Diakónia mint keresztyén vállalkozás

Vajon elég a szegregáció ellen és integráció mellett csak politikai jelszavakkal és eszközökkel harcolni – és ha belátjuk, hogy nem, hol marad az Isten igazsága, és ennek az emberi együttélés terén való érvényesítése?

Martin Luther King: A reménység testamentuma

Emlékszem gyülekezeti lelkészi szolgálatom komoly hitű presbitereinek rövid és tömör mondataira, amely szerint „nem elég az árut megtermelni, hanem el is kell adni azt…”

Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában