Magyar és német református teológiai tanárok 6. konzultációjára került sor 2022. november 3. és 6. között a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, amely ez alkalommal a református teológia szemszögéből vizsgálta a tekintély és a tekintélyelvű struktúrák kialakulásának kérdését és problémáját („Autorität und autoritäre Strukturen. Reflexionen aus reformiert-theologischer Perspektive”). Mi a különbség a tekintély és a hatalom között? Miben állt a próféták autoritása? Milyen tekintéllyel viszonyult Jézus és Pál apostol a törvényhez és a hagyományhoz? Miért alakul ki egy társadalomban a tekintélyek utáni vágy és a tekintélyelvű struktúrákba vetett hamis bizalom? Mennyiben érinti ez a jelenség az egyház szervezeti életét, valamint az egyház szolgálatát, például az igehirdetés, a tanítás, a lelkigondozás, valamint az egyházkormányzás terén? És miben áll a tekintély lényege: csupán a tisztség státuszában vagy az azzal együtt járó szakmai tapasztalatok és kompetenciák, illetve a személyes hitelesség meglétében? Ilyen és hasonló kérdések kerültek az előadások és a diszkussziók fókuszába a konferencia során.       

Jelen konzultáció folytatása annak a közös gondolkodásnak, amely 2003-ban indult útjára Emdenben (Németország) a református teológia közéleti relevanciájának feltárása érdekében, és amelyet a 2007-es debreceni, a 2012-es szintén emdeni, illetve a 2014-es berekfürdői, a 2018-as soesti, majd a mostani konzultáció követett. A konzultáció koordinátorai Georg Plasger (Siegen) és Fazakas Sándor (Debrecen) professzorok voltak.

Reflexionen aus reformiert-theologischer Perspektive

[Tekintély és tekintélyelvű struktúrák. Reflexiók a református teológia nézőpontjából]

 6. Konsultation ungarisch- und deutschsprachiger reformierter Theologinnen und Theologen
[Magyar és német nyelvű református teológusok 6. konzultációja]

 

Idő: Debrecen, 2022. november 4–5.
Helyszín: Debreceni Református Kollégium, Kistanácsterem

 

A „tekintély” megértésének és kezelésének kérdése egyszerre társadalompolitikai és teológiai kérdés. Társadalmi és politikai értelemben ez minden államformában felmerül – valószínűleg a demokratikus államokban a legerősebben, mivel a hatalmi pozíciók tényleges megélése és a politikai kormányzás gyakorlata megkérdőjelezheti a polgárok alkotmány által megkövetelt egyenlőségét. És amikor a „tekintélyelvű struktúrák” kifejezés felmerül, a demokrácia iránt elkötelezett polgárok éberen figyelnek, hiszen az egyenlőség és a szabadság elvének megkérdőjelezése a tét.

Prof. Dr. DDr. h.c. Ulrich H.J. Körtner, bécsi professzor, egyetemünk díszdoktora, az Erasmus-Program keretében előadásokat tart egyetemünkön 2022. október 11-én és 12-én. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich H.J. Körtner bécsi egyetemi tanár: A betegápolás etikája című könyvét 2021. dec. 15-én 17 órai kezdettel mutatják be Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karán.

A könyv a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének közös kiadásában jelent meg magyar nyelven.

A kötetet bemutatja

  • prof. Dr. h.c. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár (DRHE), a BBTE vendégtanára.

Köszöntőt mond:

  • prof.Dr. habil. Lukács Olga dékán
  • dr. Péter István intézetigazgató.

Az esemény Zoom linkjét a kar honlapján  és Facebook oldalán teszik közzé, a rendezvény napján.

Erkölcs és jog II. - online szakmai konferencia

Szakmai konferenciát tartottak 2020. november 3-án, 10 órakor a Kúria Dísztermében. A konferencián előadást tartott Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

 
A járványhelyzetre való tekintettel az előadásokat online közvetítés formájában lehetett figyelemmel kísérni, melyek az alábbi linken visszanézhetők: https://youtu.be/eMbsxQp7NJs

A konferencia programja:

• 10.00 - 10.10 óra - Köszöntő
Dr. Darák Péter - a Kúria elnöke

• 10.10 - 10.50 óra - Fogalomalkotás a teológia és a jog világában
Prof. Dr. Erdő Péter - bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Prof. Dr. Harmathy Attila - az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának professor emeritusa, az MTA rendes tagja

Mi a különbség bűn és bűncselekmény között? Hogyan viszonyul egymáshoz a kettő? Kultúránkban alapvető jelentőséggel bír e fogalompár, s nem csupán az erkölcsteológiában és a büntetőjogban – a magánjogi viszonyokban is fontos szerepe van a felróhatóság fogalmának.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika