a Német Protestáns Teológiai Fakultások Konferenciájának és a Tudományos Teológia Társaságának reformáció-jubileumi konferenciáján, 2017. október 10-én.

A "Hit és teológia. Reformátori alapfelismerések és ökumenikus párbeszéd” című konferencián (Glaube und Theologie. Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Diskussion) Fazakas Sándor a magyar protestantizmus kibontakozásának történelmi sajátosságairól és kontextuális meghatározottságáról tartott előadást, különös tekintettel az egyházi önértelmezés fejlődésére, egykori és mai adottságaira a magyar és a közép európai társadalmi tapasztalatok összefüggéseiben (Kirche zwischen Kontextualisierung und Komplexität reformatorischer Selbstwahrnehmung in Ungarn).

Lásd: http://www.wgth.de/index.php/23-aktuelles/54-10-12-oktober-glaube-und-theologie-evangelisch-theologischer-fakultaetentag

https://leucorea.de/

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika