Fazakas Sándor–Kovács Krisztián (szerk.): A szabadság dimenziói vallás és politika összefüggésében (Szociáletikai Intézet Kiadványai; SzIK 10), Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, 2022, ISSN 1785-6027; ISBN: 978-615-5853-49-4; 198.o.

Tartalom, Előszó

Korunk legmeghatározóbb életérzése a bizonytalanság. A jövőkép-nélküliség és a bizonytalansági tényezőkkel való megbirkózás képtelenségének érzete a poszttotalitárius társadalmak állandó jellemzőjévé vált. A közép-kelet-európai társadalmak tapasztalatai az 1989/1990-es rendszerváltozásokat követő időszakban korántsem a bizonyított és kiszámítható társadalmi, gazdasági és politikai keretfeltételek perspektívájáról tanúskodnak. A társadalmi élet differenciálódásával párhuzamosan, a piacgazdasági struktúrák és a demokratikus intézmények kiépülésével együtt a korábbi és vélt bizonyosságok helyét egy olyan dimenzió vette át, amely megkérdőjelezi a szakmai és mindennapi élet kiszámíthatóságát. A vallásszabadság gyakorlásának újonnan megszerzett lehetősége, a vallásosság és az egyháziasság újjáéledése pedig nem tudta hatékony ellenállóképességgel és problémafeldolgozó technikákkal ellensúlyozni az általános bizonytalanságot. Mindez a vallás és a politika lényegének és létjogosultságának megítélése terén is átrendeződéseket hozott.

Ulrich H. J. Körtner: A betegápolás etikája (Szociáletikai Intézet Kiadványai; SzIK 9), Kolozsvár - Debrecen, Kolozsvári Egyetemi Kiadó - Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, 2021, ISBN: 978-606-37-1046-9 (RO print) ISBN: 978-606-37-1097-1 (RO e-book) ISSN 1785-6027 (HU); ISBN: 978-615-5853-35-7 (HU); 289.o.

Tartalom, Előszó

Jelen kötetet bevezető tankönyvnek szántuk a betegápolók képzéséhez és továbbképzéséhez, az ápolástudomány tanulásához [...]. A betegápolási etika alapkérdéseivel és elméleti alapjaival foglalkozik a könyv. Gyakran kiderül, hogy az
orvoslásban és a betegápolásban felmerülő etikai jellegű problémák valójában kommunikációs problémák. Persze a szó igazi értelmében más a kommunikáció és más az etika, még ha az orvoslásban és a betegápolásban párbeszédes formában és folyamatszerűen történik is az etikai véleményformálás és a konkrét döntés megtalálása. Ezért kell hangsúlyoznunk, hogy az etika tudományos filozófiai (és teológiai) diszciplína, amelynek saját tárgya és önálló módszere van. […] De nemcsak a kórházi tevékenységet kell itt figyelembe venni, hanem a tartósan kezelésre szorulók és az idősek gondozását, valamint az intézményen kívüli (házi) betegápolást is.

Fazakas Sándor - Kovács Krisztián (szerk.): „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben…” Az élet kezdetén felmerülő döntések keresztyén etikai megközelítése (Szociáletikai Intézet Kiadványai; SzIK 8), Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, 2020, ISSN 1785-6027; ISBN: 978-615-5853-32-6; 336.o.

Tartalom, Előszó

Korunk társadalmában és a keresztyén közösségekben az utódnemzéssel kapcsolatos kérdések gyakran tabutémának számítanak. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a gyermekvállalás időpontjának megválasztása vagy a meddőség kezelésére irányuló eljárások igénybevétele az érintett párok belső ügye kell hogy maradjon, amelyet a környezetnek illik tiszteletben tartania. […] Másrészt a közgondolkodás sajátosságán és a gyermekvállalás körüli személyes és érzelmi motivációkon túl az orvostudomány lehetőségei, a humángenetika, a géntechnológia rohamos fejlődése is arra köteleznek, hogy időnként tisztázásra kerüljön, mit jelent lényegét tekintve az emberi élet értéke, az emberi méltóság, a jogvédelemre való ráutaltság az élet kezdeti szakaszában.

Fazakas Sándor – Kovács Krisztián, eds. (2019) Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről. Szociáletikai Intézet Kiadványai (SZIK) , ISSN 1785-6027 (7). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Szociáletikai Intézete, Debrecen. ISBN 978-615-5853-21-0

Tartalom, előszó, absztraktok (angol, német)

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott. Kétségtelen, hogy a vallás és a politika eddigi kapcsolatrendszere mentén már kialakult konfliktusok szerepet játszanak az indulatok és az eltérő vélemények megítélésében. A feszültségek és ellentmondások értelmezése során mindig fennállt a veszély, hogy egyrészt leegyszerűsítve kerüljön megítélésre a politika és a vallás viszonya az újkori társadalmak tapasztalatának horizontján, a két szféra gondos megkülönböztetése, illetve elválasztásának követelése által […]

Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (Szerk): Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak ... Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése DRHE Szociáletikai Intézete (SzIK 6), Debrecen, 2014. (250 oldal) ISBN 978-963-8429-80-3

Tartalomelőszó

Mint arra a címből is következtethetünk, egy mély, nehéz témával foglalkozó, ugyanakkor a keresztyén erkölcstannak e területe iránt érdeklődők számára érdekfeszítő tanulmánykötetet szeretnék az olvasók figyelmébe ajánlani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül. Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (EPEK) Etikai Szakbizottsága etikai tájokozódást segítő dokumentumot dolgozott ki „Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak”címen, a dokumentum a halált meggyorsító döntések, valamint a haldoklókról való gondoskodás kérdéseiben kíván tájékoztatást és segítséget nyújtani. Jelen kötetben először kerül elérhetővé a szélesebb nyilvánosság számára is magyar nyelven az EPEK életvégi etikai döntéseket segítő dokumentuma, melyet a végleges megfogalmazás előtt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága is áttekintett, és több fontos szempont - mint például a halál utáni élet reménységének gondolata, valamint az egyházak fokozottabb felelősségvállalása, illetve lehetősége a halálra való felkészítés kapcsán – az ő javaslatukra talált befogadásra a dokumentum véglegesítése során.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika