Fazakas Sándor - Kovács Krisztián (szerk.): „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben…” Az élet kezdetén felmerülő döntések keresztyén etikai megközelítése (Szociáletikai Intézet Kiadványai; SzIK 8), Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, 2020, ISSN 1785-6027; ISBN: 978-615-5853-32-6; 336.o.

Tartalom, Előszó

Korunk társadalmában és a keresztyén közösségekben az utódnemzéssel kapcsolatos kérdések gyakran tabutémának számítanak. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a gyermekvállalás időpontjának megválasztása vagy a meddőség kezelésére irányuló eljárások igénybevétele az érintett párok belső ügye kell hogy maradjon, amelyet a környezetnek illik tiszteletben tartania. […] Másrészt a közgondolkodás sajátosságán és a gyermekvállalás körüli személyes és érzelmi motivációkon túl az orvostudomány lehetőségei, a humángenetika, a géntechnológia rohamos fejlődése is arra köteleznek, hogy időnként tisztázásra kerüljön, mit jelent lényegét tekintve az emberi élet értéke, az emberi méltóság, a jogvédelemre való ráutaltság az élet kezdeti szakaszában.

Az erkölcsi véleményformálás folyamatában kíván segítséget nyújtani ez a kötet. Miután az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) megbízást adott […] a közösség Etikai Szakbizottsága részére az élet kezdetén felmerülő, reprodukciós medicina kérdéseit érintő etikai tájékoztató segédanyag elkészítésére, szükségesnek tartottuk - magyar protestáns teológusok -, hogy egyrészt figyelemmel kísérjük és véleményezzük a GEKE-segédanyag megfogalmazását, másrészt saját egyházaink és társadalmunk összefüggésében is reflektáljunk a témára. Ennek jegyében került sor 2017. március 3-án Debrecenben arra a szakmai tanácskozásra - a Hittudományi Egyetem Szociáletikai Kutatóintézetének szervezésében -, amelyen bioetikai, teológiai és jogi szempontból vizsgáltuk a dokumentum által felvetett kérdések relevanciáját, ökumenikus megközelítésben. […] A tanulmányok, a bennük megtalálható körültekintő reflexiók ékes bizonyítékai annak, hogy magyar, illetve kárpát-medencei társadalmainkban, egyházainkban és gyülekezeteinkben nem ismeretlen, hanem az érintettség és érdekeltség számos eseteit felmutató jelenséget érint a nemzetközi ökumenikus dokumentum, vagyis az etikai segédanyag tartalma.
E kötet célja nem a vita és a nézetkülönbségek lezárása az élet kezdetén felmerülő erkölcsi kérdések tekintetében. Nem végérvényes válaszokat és megfellebbezhetetlen „igazságokat” kíván deklarálni, sokkal inkább meghívni akarja az érintetteket és az érdekelteket egy olyan párbeszédre, amely segít tudatosítani felelősségünk súlyát az élet kezdeti stádiumában való formálódása idején (is), egyúttal átérezve azt az alázatot, amelyet tanúsítanunk kell az élet végső titka és transzcendens meghatározottsága előtt.

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika