A Szociáletikai Tanszék és Kutatóintézet 1987-ben került megalapításra a Debreceni Református Teológiai Akadémia korábbi társadalomtudományi tanszékének helyén a teológiai etika tudományos kifejtése, az elméleti és az alkalmazott etika kérdésköreinek kutatása érdekében, az interdiszciplinarítás jegyében.

 

Feladata

  • a szakterület tárgykörébe tartozó oktatás, kutatás és tudományművelés,
  • aktuális szociáletikai állásfoglalások előkészítése és kialakítása a közegyház számára,
  • társadalometikai kérdések teológiai reflektálása,
  • egyház és társadalom kapcsolatrendszerének kutatása,
  • vallás- és egyházszociológiai valamint hivatásszociológiai vizsgálatok végzése és teológiai értékelése,
  • kutatási projektek koordinálása,
  • konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése,
  • speciális szakirodalom gyűjtése és biztosítása a kutatás számára (pl. politikai etika, gazdaságetika, bioetika, környezet-etika, vallásszociológia, kybernetika és egyházi szervezetfejlesztés stb. terén)
  • kapcsolattartás és szakmai együttműködés hazai és nemzetközi etikai kutatóintézetekkel.

 

Az intézet munkatarásainak széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatai révén hatékonyan vesz részt ökumenikus etikai állásfoglalások előkészítésében, nemzetközi kutatási projektekben, szakfolyóiratok és különböző kiadványok szerkesztésében.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika