A Szociáletikai Tanszék és Kutatóintézet 1987-ben került megalapításra a Debreceni Református Teológiai Akadémia korábbi társadalomtudományi tanszékének helyén a teológiai etika tudományos kifejtése, az elméleti és az alkalmazott etika kérdésköreinek kutatása érdekében, az interdiszciplinarítás jegyében.

 

Feladata

  • a szakterület tárgykörébe tartozó oktatás, kutatás és tudományművelés,
  • aktuális szociáletikai állásfoglalások előkészítése és kialakítása a közegyház számára,
  • társadalometikai kérdések teológiai reflektálása,
  • egyház és társadalom kapcsolatrendszerének kutatása,
  • vallás- és egyházszociológiai valamint hivatásszociológiai vizsgálatok végzése és teológiai értékelése,
  • kutatási projektek koordinálása,
  • konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése,
  • speciális szakirodalom gyűjtése és biztosítása a kutatás számára (pl. politikai etika, gazdaságetika, bioetika, környezet-etika, vallásszociológia, kybernetika és egyházi szervezetfejlesztés stb. terén)
  • kapcsolattartás és szakmai együttműködés hazai és nemzetközi etikai kutatóintézetekkel.

 

Az intézet munkatarásainak széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatai révén hatékonyan vesz részt ökumenikus etikai állásfoglalások előkészítésében, nemzetközi kutatási projektekben, szakfolyóiratok és különböző kiadványok szerkesztésében.

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak ...

„a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani”

Diakónia mint keresztyén vállalkozás

Vajon elég a szegregáció ellen és integráció mellett csak politikai jelszavakkal és eszközökkel harcolni – és ha belátjuk, hogy nem, hol marad az Isten igazsága, és ennek az emberi együttélés terén való érvényesítése?

Martin Luther King: A reménység testamentuma

Emlékszem gyülekezeti lelkészi szolgálatom komoly hitű presbitereinek rövid és tömör mondataira, amely szerint „nem elég az árut megtermelni, hanem el is kell adni azt…”

Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában