2024. június 8-án került sor a 2024-es Karl Barth-díj átadására Fazakas Sándor számára (https://www.ekd.de/fazakas-erhalt-den-karl-barth-preis-84220.htm) az Odera-Frankfurtban megrendezett „Közép-európai Keresztény Találkozó” („Christliche Begegnungstage” https://christlichebegegnungstage.de) keretében. A díjat az UEK elnöke, Volker Jung adta át. A díjátadáson Michael Beintker professzor, a münsteri egyetem teológiai fakultásának nyugalmazott professzora, a DRHE díszdoktora laudálta a díjazottat, aki a méltatás során kiemelte, hogy Fazakas Sándor teológiai munkássága milyen jelentős mértékben járult hozzá az 1989-es rendszerváltást követő teológiai orientációhoz, nemzetközi viszonylatban is.

Fazakas Sándor köszöntő beszédében arról beszélt, hogy mi inspirálta őt Barth teológiájának elmélyült kutatására, valamint arról, hogy miben áll napjainkban az egyház szabadsága, mi veszélyezteti azt, és hogyan lehet ezt a szabadságot ‒ Barthtal szólva „esetről esetre” ‒ megőrizni. Az ünnepélyes díjátadón – amelyet a Heilig Kreuz Kircheben (Szent-kereszt római katolikus templomban) tartottak – jelen volt a díj szakmai zsűrije, Európa számos protestáns egyházának és ökumenikus szervezetének vezetője, illetve képviselője, valamint a DRHE küldöttsége.

⇓ Laudatio zur Verleihung des Karl Barth Preises an Sándor Fazakas
⇓ Laudation on the Awarding of the Karl Barth Prize to Sándor Fazakas
⇓ Köszönetnyilvánító beszéd a Karl Barth-díj átvétele alkalmából
⇓ Dankesrede zur Verleihung des Karl Barth-Preises

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika