Reflexionen aus reformiert-theologischer Perspektive

[Tekintély és tekintélyelvű struktúrák. Reflexiók a református teológia nézőpontjából]

 6. Konsultation ungarisch- und deutschsprachiger reformierter Theologinnen und Theologen
[Magyar és német nyelvű református teológusok 6. konzultációja]

 

Idő: Debrecen, 2022. november 4–5.
Helyszín: Debreceni Református Kollégium, Kistanácsterem

 

A „tekintély” megértésének és kezelésének kérdése egyszerre társadalompolitikai és teológiai kérdés. Társadalmi és politikai értelemben ez minden államformában felmerül – valószínűleg a demokratikus államokban a legerősebben, mivel a hatalmi pozíciók tényleges megélése és a politikai kormányzás gyakorlata megkérdőjelezheti a polgárok alkotmány által megkövetelt egyenlőségét. És amikor a „tekintélyelvű struktúrák” kifejezés felmerül, a demokrácia iránt elkötelezett polgárok éberen figyelnek, hiszen az egyenlőség és a szabadság elvének megkérdőjelezése a tét.

Teológiai szempontból szintén problémás az autoritás kérdése. Hogyan viszonyul egymáshoz az isteni és az emberi tekintély, a hatalom és az autoritás kérdése az egyházban? Az isteni tekintély eszméje a „földi” tekintélyek lehetséges legitimációjához vezet – vagy inkább ennek ellenkezőjéhez, nevezetesen az emberi uralom minden túlzásának alapvető kritikájához (amint az az 1934-es Barmeni Teológiai Nyilatkozatban is olvasható)? Hogyan kell a törvényesség és a tekintély kérdését történelmileg és etikailag vizsgálni? Vagy talán alapvető ellentét áll fenn esetleg a „természetes tekintélyek” és a tekintélyelvű struktúrák között?

E tematika kapcsán német és magyar református teológusok keresik közösen a teológiai válaszokat és a reflexiók lehetőségét. A konferencia korábbi, többéves időközönként megrendezett, hellyel-közel állandó szakami kör találkozóinak folytatása, amelyre ez alkalommal Debrecenben, 2022. november 4-én és 5-én, a Református Kollégiumban Kistanácstermében kerül sor. A korábbi konzultációk anyagából tanulmánykötetek is készültek, ezek közül a két legutóbbi kiadvány itt érhető el. 

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/theologie-und-religion/systematische-theologie-religionsphilosophie/7109/geschichte-erinnern-als-auftrag-der-versoehnung

https://szocialetika.drhe.hu/index.php/kiadvanyok/egyeb-a-tanszek-oktatoinak-munkassagahoz-kapcsolodo-kiadvanyok/21-die-offentliche-relevanz-von-schuld-und-vergebung-in-der-perspektive-der-reformierten-theologie  

A konzultáció munkanyelve német, nyitott minden érdeklődő előtt, ugyanakkor szerepel a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tudományünnepi, valamint az MTA DAB Vallástudományi és Teológiai Munkabizottsága éves rendezvényeinek sorában.  

Program letöltése 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika