Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének Etikai Bizottsága Debrecenben megtartott ülésén az egyházak közéleti felelősségét hangsúlyozta.

Az egyház és az állam, vallás és társadalom kapcsolata Európában - ezzel a kérdéssel foglalkozott az Etikai Bizottság nyilvános ülésén, a Debreceni Református Kollégium Dísztermében 2009. február 10-én. Fazakas Sándor, a bizottság tagja és az ülés házigazdája, a Hittudományi Egyetem rektora kiemelte, hogy 20 évvel vasfüggöny felszámolása után sem tekinthető lezártnak az egyház és az állam kapcsolatának rendezése, az új típusú tájékozódás folyamata.

Végre akad egy teológus, aki kimondja, amit már régóta tudunk, de hiába akarunk megvalósítani!” – állapította meg egy jeles egyházvezető Alfred Jäger „Diakónia mint keresztyén vállalkozás!” c. könyvének elolvasása után. A könyv immár második kiadásban jelent meg a Debreceni Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézetének gondozásában, annak kapcsán, hogy az egyetem nemrég mesterképzés szintjén újraindította a Jäger által is inspirált képzést, az egyházi szervezetfejlesztés és pasztorális tanácsadás szakot.

A szerző alaptétele és kiinduló pontja az a megállapítás, hogy „a diakónia irányítási problémáit úgy kell tekinteni, mint amelyek tipikusan menedzselési jellegűek, és ezért azokat a korszerű menedzselési gyakorlat eszközeivel kell megoldani.” Ennek a koncepcióváltás lényege a teológiai, gazdaságetika, közgazdasági és vezetéselméleti ismeretek oly módon való egymásra vonatkoztatása, amelynek eredményeként a diakóniai intézményekben, további egyházi intézetekben és testületekben egyaránt elérhető lesz a professzionális és kompetens irányítás, szűkös anyagi keretek között vagy gazdasági recesszió idején is.

A Heidelbergi Egyetem Nemzetközi Tudományos Fórumán 2014. november 13-16 között megtartott workshop keretében német és magyar rendszeres teológusok, etikusok, diakóniatudományi szakemberek a vallás és a civil társadalom kölcsönhatásait vizsgálták, különös tekintettel a reformátori egyházak társadalmi szerepvállalására és közéleti funkciójára. A FIIT  és a DRHE Szociáletikai Intézetének e közös rendezvénye egy hosszabb távú együttműködés és eszmecsere kezdetét jelzi e témakörben.

Bővebben itt.  

2014. szeptember 4. és 7. között került sor Berekfürdőn magyar és német református teológiai tanárok, tudományos munkatársak, illetve kutatók 4. konzultációjára, amely folytatása annak a közös gondolkodásnak, amely 2003-ban indult útjára Emdenben, s a 2007-es debreceni, majd 2012-es szintén emdeni találkozás után most Berekfürdőn adott alkalmat az eszmecserére. A konferencia témája ebben az esztendőben az emlékezés és megbékélés teológiai és társadalmi tematikáját ölelte fel. 

Bővebben itt.

A MEÖT Szociáletikai Bizottságával, valamint a Doktorok Kollégiumának Rendszeres Teológiai Szekciójával közösen megtartott konferenciának a MEÖT székház adott helyet 2014. május 7-én Budapesten. A tudományos tanácskozás apropóját néhány évforduló szolgáltatta: az első világháború kitörésének 100. évfordulója, a zsidó származású nemzettársak elhurcolására való emlékezés (holokauszt emlékév), valamint az a körülmény, hogy 25-évvel ezelőtt kezdődött el Közép-Kelet-Európában, így Magyarországon is az a társadalmi-politikai rendszerváltásnak (1989/90) tartott folyamat, amely fordulatot hozott nemcsak a társadalom gazdasági és politikai életébe, hanem térség emlékezetkultúrájába is. Tekintettel arra, hogy napjainkban az emlékezéseknek és a múlt értelmezésének konjunktúrája van, és hogy a közéletet mélyen megosztja emlékezetkultúra és emlékezetpolitika gyakorlata, a tanácsokozás célkitűzése egyrészt a zsidó-keresztyén hagyomány és teológiai örökség sajátos szempontjainak megjelenítése volt az emlékezés számára, másrészt ezeknek a szempontoknak a tudományos párbeszédbe való bekapcsolása, az objektivitás és interdiszciplinaritás jegyében. A konferencia előadásai megjelentek a Collegium Doctorum 2015 évi számába.

Beszámolók itt.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika