Szociáletikai konferencia az élet végén felmerülő etikai kérdésekről 

Mit jelent a szabadság, az önrendelkezés, a hatékony fájdalomcsillapítás vagy a kezelés abbahagyása az élet végén, a haldoklás folyamata során? Mit mond az írás a haláról és haldoklásról, hogyan vélekednek e kérdésekről az egyes felekezetek, beleértve a zsidó hagyományokat és törvényértelmezést is? Milyen társadalmi és kulturális változások érintik a halálhoz és a haldoklásról való viszonyunkat, s e tekintetben milyen paradigmaváltás tapasztalható mai korunkban? Mit mond minderről a bioetikus, a szakjogász, a szociáletikus és a korházi ágyak mellől érkező lelkipásztor?

2012. március 15. és 18. között az emdeni Johannes a Lasco Könyvtár (www.jalb.de) adott otthont annak magyar és német teológuskonferenciának, amely „A bűn és a megbocsátás közéleti relevanciája a református teológia perspektívájából” [Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung in der Perspektive der reformierten Theologie] címet viselte. A résztvevők nemzetközi összetétele eleve garantálta a téma sokoldalú megvitatásának lehetőségét, s az, hogy az előadásokat az interdiszciplinaritás jegyében állították össze, tovább mélyítette a megértés és megvitatás lehetőségét. A konferencia egyaránt foglalkozott a bűn és megbocsátás témájával konkrét történelmi példák kapcsán, ill. a múltfeltárás szemszögéből (a II. világháborút és az 1989/1990-es kelet-közép európai rendszerváltásokat követő történelemértelmezések és emlékezetpolitika összefüggéseiben), és általános etikai–filozófiai perspektívából, de a bibliai-teológiai interpretációk mellett sor került a téma kybernetikai megvilágítására is. Az akadémiai interpretációk mellett hangot kaptak a témával kapcsolatos személyes tapasztalatok az előadásokat követő diszkussziók és pódiumbeszélgetések formájában.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika