Fazakas Sándor: A reformatio vitae jegyében
Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében
Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2020 (232 oldal)
ISBN: 978-606-8886-54-1

Borító, Tartalomjegyzék, Előszó, Summary, Contents

A hit és az élet, a tanítás és a rend reformációjának több mint fél évezredes dialektikus feszültsége korántsem a múlté. A reformáció 2017-es jubileumi éve arra mindenképpen alkalmasnak bizonyult, hogy ráirányítsa figyelmünket egyházi és közösségi életünk egyik elhúzódó hiátusára: a reformátorok első és második nemzedékének felismerése és igénye szerint ugyanis a reformatio doctrinae-t a reformatio vitae kell, hogy kövesse. Míg napjanikban azt látjuk, hogy az egyházak ökumenikus egymásra találásának és közös bizonyságtételének jegyében az egykori tanbeli ellentéteket felváltotta a folyamatos párbeszéd és konszenzuskeresés, addig sem a keresztyén életvitel, sem az egyházi élet szervezeti kultúrája, sem pedig a demokratikus civil társadalom, illetve a társadalmi együttélés rendjének terén, úgy tűnik, kellőképpen nem érvényesül a reformáció e második igénye. Pedig a reformáció valóban nem hagyta érintetlenül saját korának és az azt követő évszázadoknak társadalmi, gazdasági, politikai életét.


Jelen kötet tanulmányai arra a kérdésre keresik a választ, hogy miként érvényesíthető mégis a reformátori igény e második mozzanata, a reformatio vitae – a reformáció és modernitás kapcsolatában, a reformátori egyházszervezet alakításának tekintetében, az egyház és a politika, a teológia és a jogalkotás, valamint a kontextuális meghatározottság összefüggéseiben – a helyi sajátosságokra tekintettel, és mindehhez milyen impulzusok várhatók a reformációtörténet és reformátori teológia mélyebb ismeretétől?
A kötet a kolozsvári Bolyai Társaság és Egyetemi Műhely Kiadó gondozásában, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem kutatásfinanszírozási programjának támogatásával jelent meg. A könyvbemutatóra online formában kerül sor 2021. április 28-án.


A könyvbemutató felvétele itt megtekinthető.

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika