Fazakas Sándor: „Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, pp. 388. ISBN: 978-963-414-284-3 (Ad Marginem)

Tartalomjegyzék, Előszó, Bevezetés, Összefoglalás, Summary

Részlet a kötet előszavából

A közel négyszáz oldal terjedelmű kötetet a L’Harmattan Kiadó jelentette meg az Ad Marginem politikai-filozófiai sorozatának negyedik köteteként. Ahogy a sorozatcím is jelzi, a kötet határterületen mozog: sajátosan közép-európai valóságot dolgoz fel, nevezetesen az egyházak diktatúrákhoz való viszonyulását és a diktatúrákat követő társadalmi közegben történő helykeresését, valamint a történelmi és társadalmi bűn kérdéséhez és a múltfeltáráshoz való ambivalens viszonyát. A könyv azt elemzi, miként lesz vétkessé egy közösség, nemcsak a múltban, hanem a jelenkori politikai-társadalmi és gazdasági igazságtalanságok szövevényében. Nemcsak a református, illetve protestáns egyházak múltbeli és jelenkori helyzetéről van itt szó. Minden vallásközösséget érint a jelenség, hiszen minden egyházi, vallási vagy világnézeti közösség intézményként, illetve szervezeti formában van jelen a világban és vesz részt társadalmi és politikai folyamatokban.

A kötet borítóján és az előszóban ez olvasható: „Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját? Milyen összefüggés van az egyház múltban elszenvedett üldöztetései, valamit a totális politikai rendszerek fenntartásában vállalt szerepe között?

Az utóbbi években a közélet egyre élénkebb érdeklődést mutat a történelmi és társadalmi bűnök természete, kialakulásának okai és következményei iránt. Ezen belül kiemelt figyelmet érdemel az egyházak önkényuralmi rendszerek idején tanúsított magatartásának megítélése, valamint a jelenkori gazdasági és politikai igazságtalanságok láttán elfoglalt pozíciója, vagy éppen a saját sorain belül tapasztalható visszaéléseknek az esetei...”

A kötet kiadása a Reformáció Emlékbizottság tudományos könyvek kiadására előirányzott pályázati támogatásának segítségével valósult meg. (Azonosítószám: REB-16-2-KONYV-0001.)

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika