Fazakas Sándor–Kovács Krisztián (szerk.): A szabadság dimenziói vallás és politika összefüggésében (Szociáletikai Intézet Kiadványai; SzIK 10), Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, 2022, ISSN 1785-6027; ISBN: 978-615-5853-49-4; 198.o.

Tartalom, Előszó

Korunk legmeghatározóbb életérzése a bizonytalanság. A jövőkép-nélküliség és a bizonytalansági tényezőkkel való megbirkózás képtelenségének érzete a poszttotalitárius társadalmak állandó jellemzőjévé vált. A közép-kelet-európai társadalmak tapasztalatai az 1989/1990-es rendszerváltozásokat követő időszakban korántsem a bizonyított és kiszámítható társadalmi, gazdasági és politikai keretfeltételek perspektívájáról tanúskodnak. A társadalmi élet differenciálódásával párhuzamosan, a piacgazdasági struktúrák és a demokratikus intézmények kiépülésével együtt a korábbi és vélt bizonyosságok helyét egy olyan dimenzió vette át, amely megkérdőjelezi a szakmai és mindennapi élet kiszámíthatóságát. A vallásszabadság gyakorlásának újonnan megszerzett lehetősége, a vallásosság és az egyháziasság újjáéledése pedig nem tudta hatékony ellenállóképességgel és problémafeldolgozó technikákkal ellensúlyozni az általános bizonytalanságot. Mindez a vallás és a politika lényegének és létjogosultságának megítélése terén is átrendeződéseket hozott.

A vallás és politika közötti komplex kapcsolat vizsgálatának jegyében immár második alkalommal került sor interdiszciplináris előadássorozat (Ringvorlesung) megtartására a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának, valamint Szociáletikai Tanszék és Kutatóintézetének a szervezésében a 2021/2022-es tanév őszi félévében. Ennek az előadássorozatnak a dokumentálását tartja most kezében az olvasó. E kötet tanulmányaiban, most a keresztyén szabadságértelmezés kerül a vizsgálódás fókuszába: mit jelent a libertas christianába gyökerező életfelfogás és valóságértelmezés az egyház és a társadalom kritikai önreflexiója, a demokráciaértelmezés, a jogelmélet és joggyakorlat, a filozófiai diskurzusokban való részvétel s általában a közélet alakítása számára?
Nincs még egy olyan fogalom a teológiában és a közéletben a vallás és a politika területén, amelynek annyira pozitív kicsengése lenne, mint a szabadságnak. A szabadság dimenzióiban való élés ugyanakkor nem magától értetődő. Veszélyben van a szabadság. A szabadságnak védelemre, megéléséhez terek és dimenziók felnyitására, illetve nyitva tartására van szükség. Ehhez adott esetben elengedhetetlen lehet az eszmetörténeti gyökerekre való emlékeztetés, a szabadságot veszélyeztető tényezők körültekintő elemzése, kritikai reflexiók megfogalmazása, újabb perspektívák felnyitása.
(részlet az előszóból)

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika