Ulrich H. J. Körtner: A betegápolás etikája (Szociáletikai Intézet Kiadványai; SzIK 9), Kolozsvár - Debrecen, Kolozsvári Egyetemi Kiadó - Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, 2021, ISBN: 978-606-37-1046-9 (RO print) ISBN: 978-606-37-1097-1 (RO e-book) ISSN 1785-6027 (HU); ISBN: 978-615-5853-35-7 (HU); 289.o.

Tartalom, Előszó

Jelen kötetet bevezető tankönyvnek szántuk a betegápolók képzéséhez és továbbképzéséhez, az ápolástudomány tanulásához [...]. A betegápolási etika alapkérdéseivel és elméleti alapjaival foglalkozik a könyv. Gyakran kiderül, hogy az
orvoslásban és a betegápolásban felmerülő etikai jellegű problémák valójában kommunikációs problémák. Persze a szó igazi értelmében más a kommunikáció és más az etika, még ha az orvoslásban és a betegápolásban párbeszédes formában és folyamatszerűen történik is az etikai véleményformálás és a konkrét döntés megtalálása. Ezért kell hangsúlyoznunk, hogy az etika tudományos filozófiai (és teológiai) diszciplína, amelynek saját tárgya és önálló módszere van. […] De nemcsak a kórházi tevékenységet kell itt figyelembe venni, hanem a tartósan kezelésre szorulók és az idősek gondozását, valamint az intézményen kívüli (házi) betegápolást is.

A betegápolás és a betegápolás etikája ma már globális összefüggésekben értelmezhető. Nemcsak arról van szó ugyanis, hogy nemzetköziesítésre került az erre vonatkozó tudományos kutatás. Szemünk előtt bontakozott ki az ápolásban részt vevő szakemberek migrációja annak minden előnyével és hátrányával a fogadó és a kibocsátó országok tekintetében. A betegápolás és szociális ellátás terén tapasztalható szakemberelvándorlás tovább erősíti a fejlett és az ún. fejlődő országok közötti különbségeket még Európán belül is. Éppen ezért égetően szükség van a betegápolás etikája terén a nemzetközi együttműködésre. Ezért az a tény, hogy ide vonatkozó tankönyvem magyar nyelven megjelenik, nagy örömmel tölt el… 
(részlet az előszóból)

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika