Fazakas Sándor – Kovács Krisztián, eds. (2019) Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről. Szociáletikai Intézet Kiadványai (SZIK) , ISSN 1785-6027 (7). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Szociáletikai Intézete, Debrecen. ISBN 978-615-5853-21-0

Tartalom, előszó, absztraktok (angol, német)

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott. Kétségtelen, hogy a vallás és a politika eddigi kapcsolatrendszere mentén már kialakult konfliktusok szerepet játszanak az indulatok és az eltérő vélemények megítélésében. A feszültségek és ellentmondások értelmezése során mindig fennállt a veszély, hogy egyrészt leegyszerűsítve kerüljön megítélésre a politika és a vallás viszonya az újkori társadalmak tapasztalatának horizontján, a két szféra gondos megkülönböztetése, illetve elválasztásának követelése által […]

A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy csupán egyfajta naivitással illethető minden olyan próbálkozás, amely vallásmentes politikai tér és politikamentes vallási világ kialakításában érdekelt. […] Másrészt egyfajta tudománytalan hisztéria is övezi a vallás és a politika kapcsolatrendszerét, amelyben hol kétes partnerként, hol pedig riválisként állítják egymás mellé vagy egymással szembe a fogalmak által jelzett valóságot, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. Így a végeredmény nem lesz más, mint egy olyan - mind teológiailag, mind pedig politika- és társadalomtudományi szempontból megalapozatlan - leegyszerűsítő magatartás, amely arra törekszik, hogy egymással szemben kijátssza a két fogalmat, és negatív színben tüntesse fel egyik vagy másik hatáskörét, vagy akár mindkettőt. De tetten érhető egy harmadik törekvés is: ez az önkéntes összefonódás, amely az opportunizmus és a kollaboráció kétes mechanizmusait rejti el a törvényes együttműködés vagy a történelmileg áthagyományozódott kapcsolatrendszer díszletei mögé, így a vallás könnyen felhasználja a politikát, vagy a politika a vallást a maga önös céljainak elérésére, illetve igazolására…
A kérdés imént vázolt komplexitása ösztönözte arra a jelen tanulmánykötet szerzőit - különböző diszciplínák és konfessziók képviselőit -, hogy az egyház, a társadalom és a tudományok összefüggésében keressék a témáról való együttgondolkodás és a párbeszéd lehetőségét, a tudományos elemzés igényével, interdiszciplináris megközelítésben.

 

Vétkezhet-e az egyház mint egyház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közösségét, annak intézményes és szervezeti formáját?

„Vétkeztünk…”. Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében,

A könyv segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve a szociáletika főbb területeinek dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe.

A protestáns etika kézikönyve

Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két oktatója által szerkesztett kötet az eutanázia kérdéskörét járja körül.

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak

A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak vagyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének értelmezése vitatott.

Vallás és politika